Text Size
skyline rotterdam

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege Boudesteijn Advocatuur diensten worden verleend.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Boudesteijn Advocatuur en aan voor Boudesteijn Advocatuur werkzame personen, alsmede op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden die door Boudesteijn Advocatuur uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Uitsluitend Boudesteijn Advocatuur geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

3. Boudesteijn Advocatuur is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Boudesteijn Advocatuur staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Boudesteijn Advocatuur mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Boudesteijn Advocatuur zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Boudesteijn Advocatuur worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Boudesteijn Advocatuur van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

5. Opdrachtgever staat toe dat Boudesteijn Advocatuur en de door of vanwege Boudesteijn Advocatuur bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van Opdrachtgever betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Boudesteijn Advocatuur verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

6. Betaling van declaraties van Boudesteijn Advocatuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig recht op verrekening of opschorting. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de declaratie is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Boudesteijn Advocatuur gerechtigd met ingang van die datum de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Boudesteijn Advocatuur maakt als gevolg van de niet-nakoming van Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever.

7. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Boudesteijn Advocatuur rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding indien Boudesteijn Advocatuur voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Boudesteijn Advocatuur te verkrijgen verzekeringsuitkering vermeerderd met het eigen risico van Boudesteijn Advocatuur onder die verzekering.

8. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Boudesteijn Advocatuur jegens Opdrachtgever beperkt tot (i) enig feitelijk door Opdrachtgever geleden schade en (ii) het honorarium dat is gedeclareerd in de desbetreffende zaak in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met een maximum van EUR 20.000 (twintigduizend euro).

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Boudesteijn Advocatuur aansprakelijk is.

10. Indien één of meer derden van Boudesteijn Advocatuur vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Boudesteijn Advocatuur aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Boudesteijn Advocatuur tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Boudesteijn Advocatuur aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Boudesteijn Advocatuur vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

11. Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Boudesteijn Advocatuur in verband met een door of vanwege Boudesteijn Advocatuur aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikelen 7 en 8 vermelde limiet.

12. De verhouding tussen Opdrachtgever en Boudesteijn Advocatuur wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht. De rechter in het arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Boudesteijn Advocatuur kennis te nemen. Niettemin heeft Boudesteijn Advocatuur het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever voor te leggen.

***

 

Contactgegevens

Boudesteijn Advocatuur 

Weena 290
3012 NJ Rotterdam

Postbus 819
3000 AC Rotterdam

T +31(0)10 282 14 06
F +31(0)10 282 12 22

E: maartje@boudesteijnadvocatuur.nl
W: www.boudesteijnadvocatuur.nl

KvK Rotterdam: 24439400

Routebeschrijving.

Kantoor